€2.187,85 opgehaald

Doel: €5.000

Doneer via onze teampagina

Algemene voorwaarden doneren

Algemene voorwaarden voor het doneren aan Frosty Lovers

Als je donaties doet aan Frosty Lovers dan gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Frosty Lovers, gevestigd te Ede, Van Miereveltstraat 11, niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna verder te noemen: Frosty Lovers.

Telefoon: +31623363537

Bereikbaarheid: 24/7

Email: info@defser.nl

Frosty Lovers is opgezet om geld op te halen voor het vergeten kind.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

Afkoelingsperiode: de periode waarbinnen de gevende partij van de donatie af kan zien.

Donatie: een door de gevende partij aan Frosty Lovers geschonken bedrag.

Gevende partij: de natuurlijke of rechtspersoon die een donatie doet aan Frosty Lovers.

Online donatie: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website of ander online platform van Frosty Lovers aan Frosty Lovers.

Ontvangende partij: de rechtspersoon Frosty Lovers die op basis van de donatie overeenkomst een donatie ontvangt.

Donatie overeenkomst: de overeenkomst tussen ontvangende partij en gevende partij waarbij de gevende partij een donatie doet aan Frosty Lovers.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Frosty Lovers georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Frosty Lovers, ongeacht de actie of stichting waarvoor de donatie bestemd is. De gevende partij stemt, door een donatie te doen, in met deze Algemene Voorwaarden. Frosty Lovers behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Frosty Lovers

Het eigendom van de donatie gaat over op Frosty Lovers nadat de donatie is ontvangen. De ontvangen donaties zullen uitsluitend bestemd zijn voor de op dat moment geldende stichting.

Artikel 4. Verplichtingen gevende partij

De gevende partij is verplicht om de donatie te doen volgens de instructies van Frosty Lovers. De gevende partij is zich ervan bewust dat Frosty Lovers afhankelijk is van donaties en verplicht zich om de donatie op een redelijke manier te doen.

Artikel 5. Geen afkoelingsperiode

De gevende partij heeft geen recht om binnen een afkoelingsperiode af te zien van de donatie. De donatie is onherroepelijk en kan niet worden teruggedraaid nadat deze is gedaan. De gevende partij is zich ervan bewust dat de donatie definitief is en niet meer kan worden teruggedraaid nadat deze is gedaan.

Artikel 6. Klachten

Mocht de gevende partij een klacht hebben over de donatie of over hoe Frosty Lovers het geld heeft besteed, dan kan de gevende partij contact opnemen met Frosty Lovers via de bovenstaande contactgegevens. Frosty Lovers zal de klacht zo snel mogelijk behandelen en proberen tot een oplossing te komen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Frosty Lovers is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat voor of tijdens het doen van een donatie of het gebruik van het geld dat met de donatie is opgehaald.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Frosty Lovers en de gevende partij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Ede.

Artikel 9. Wijzigingen

Frosty Lovers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. De gevende partij wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden als de gevende partij na de datum van de wijziging nog steeds donaties doet aan Frosty Lovers.

Dit waren de algemene voorwaarden voor het doneren aan Frosty Lovers. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op met Frosty Lovers via de bovenstaande contactgegevens.